• +359 52 356 900
  +359 888 722 407
 • Политика за поверителност

  • ПОЛИТИКИ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ПРОЗРАЧНОСТ ПРИ ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ ОТ „ПЕРОТА ХОЛДИНГ“ООД, гр. ВАРНА

   „ПЕРОТА ХОЛДИНГ“ООД, гр. Варна в качеството си на администратор на лични данни, има задължение да Ви информира, относно извършваното от дружеството обработване на лични данни.

   Моля, прочетете внимателно настоящите Политики, за да бъдете информирани за това как обработваме отнасящата се до Вас лична информация, при осъществяване на търговската си дейност, при водене на кореспонденция на имейл адрес, както и при използването на нашите интернет платформи - http://www.perota.bg/ и http://seasons.tryavna.biz.

   ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

   „ПЕРОТА ХОЛДИНГ“ООД, гр. Варна, ЕИК: 103098449, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район Приморски, м-ст „Траката“, ул. 5-та № 2А, наричано по-нататък за краткост ”Дружеството”, е учредено 1995 г. Обхватът на търговска дейност на Дружеството включва:
   • осъществяване на автобусен транспорт: в страната - специализиран автобусен превоз на работници и служители по ежедневни графици; в страната и чужбина - туристически транспорт;
   • обслужване, ремонт и поддръжка на леки автомобили, микробуси, автобуси, лекотоварна и тежкотоварна техника;
   • наем и продажба на автобуси;
   • хотелиерство и ресторантьорство в собствени категоризирани туристически обекти.

   Дружеството извършва търговската си дейност и обработва данни в:

   • Централен офис и сервизна база находящи се на адрес: гр. Варна, местност Ален Мак, ул. Киро Меразчиев №5-7, имейл адрес: perota_varna@perota.bg; perotavarna@gmail.com; office@perota.bg;
   • Административна сграда, сервизна база– Слънчев бряг, находящи се в кк „Слънчев бряг“, околовръстен път до разклона за с. Тънково; имейл адрес: perota_sunnybeach@perota.bg;
   • Хотел „Сезони“ – Слънчев бряг, находящи се в КК „Слънчев бряг“, околовръстен път до разклона за с. Тънково; имейл адрес: perota_sunnybeach@perota.bg;
   • Апарт хотел „Сезони 3“ – Слънчев бряг, находящ се в КК „Слънчев бряг“, имейл адрес: hotelseasons3@gmail.com,
   • Хотел „Сезони“ - Трявна, находящ се в гр. Трявна 5350, ул. „Кънчо Скорчев“ № 11, имейл адрес: seasons@mail.bg, уеб сайт: http://seasons.tryavna.biz;

   Контактна информация за връзка с „ПЕРОТА ХОЛДИНГ“ООД, гр. Варна:
   Адрес по седалище и кореспонденция: гр. Варна, район Приморски, м-ст „Траката“, ул. 5-та № 2А;
   Адрес на централен офис и сервизна база: гр. Варна, местност Ален Мак, ул. Киро Меразчиев №5-7, имейл адрес: perota_varna@perota.bg; perotavarna@gmail.com; office@perota.bg;
   Имейл адрес: perota_varna@perota.bg; perotavarna@gmail.com, office@perota.bg телефон: 052 / 354-910; 356-900.

   За контакт с Длъжностното лице по защита на личните данни:
   Диляна Димитрова, тел. 052/ 394949, имейл адрес: reglamentconsult@yahoo.com

   „ПЕРОТА ХОЛДИНГ“ООД, гр. Варна, в качеството си на администратор на лични данни /АЛД/, прилага изцяло принципите на законосъобразност, добросъвестност, прозрачност, конфиденциалност и съотносимост при обработката на лични данни, съгласно нормативните разпоредби в областта на защитата на личните данни на физическите лица, между които и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския Парламент и на Съвета от 27 април 2016 година, Закона за защита на личните данни.
   Категориите лични данни обработвани от Дружеството са ограничени до минимално необходимия обем за постигане на целите, за които се обработват, поддържат се в актуален вид, и се съхраняват за период, не по – дълъг от необходимото съгласно закона.

   ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ, СЕ ОБРАБОТВАТ ЗА ЛЕГИТИМНИ ЦЕЛИ:

   В процеса на осъществяване на търговската си дейност, „ПЕРОТА ХОЛДИНГ“ООД, гр. Варна, обработва лични данни на физически лица:
   • за изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор.
   • на законово основание, и за спазване на нормативно установени задължения, които се прилагат спрямо администратора с разпоредбите на ЗАП, ЗТ, ЗЧРБ, КТ,ЗАП, ЗМВР, ДОПК, КСО, ЗЗД и други.
   • за целите на легитимните си интереси, освен когато пред такива интереси преимущество имат интересите или основните права и свободи на субекта на данните, които изискват защита на личните данни.
   • на основание свободно, доброволно и информирано, предоставено съгласие на субектите на лични данни за постигане на конкретни и законосъобразни цели.

   КАТЕГОРИИ ЛИЧНИ ДАННИ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА, КОИТО ОБРАБОТВАМЕ:

   „ПЕРОТА ХОЛДИНГ“ООД, гр. Варна, в процеса на осъществяване на търговската си дейност, с цел упражняване на права и/ или задължения по договаряне, сключване и изпълнение на облигационни и трудови правоотношения, обработва информация за физически лица – „субекти на лични данни“, която се съхранява в предвидените от закона срокове. „ПЕРОТА ХОЛДИНГ“ООД, гр. Варна обработва информация за:
   • работници и служители: три имена, ЕГН, паспортни данни, адрес, телефон за връзка, трудова и професионална информация, здравна информация и свидетелство за съдимост /при необходимост/, данни от СУМПС/при необходимост/, и други, на основание КТ, КСО, ДОПК, ЗАП, Наредба № 3 от 25.01.2008 г. за УРОДСТМ и други.
   • клиенти, получатели на туристически и транспортни услуги /в зависимост от услугата/: три имена, ЕГН или ЛНЧ, и/или дата на раждане, пол, гражданство, паспортни данни, на основание ЗАП, ЗМВР, ЗЧРБ, ЗТ и други, както и имейл адрес, телефон за връзка, платежна информация при необходимост.
   • за контрагенти физически лица и за физически лица в качеството им на представляващи юридически лица, Дружеството обработва: три имена, ЕГН/при необходимост/, търговски адрес, служебен телефон, имейл адрес, на основание ЗЗД, ТЗ, ДОПК и други.

   НА КОГО ПРЕДОСТАВЯМЕ ИНФОРМАЦИЯ:
   Обработваните от Дружеството лични данни не се предоставят на трети лица, с изключение на предвидените в закона и/или договора случаи, и/или при наличие на изрично съгласие на субекта на лични данни.

   • На основание чл. 28, ал. 4 във вр. с ал. 3 от Закона за чужденците в Република България, Дружеството при осъществяване на хотелиерската си дейност, предоставя в районното управление на Министерството на вътрешните работи по местонахождението на хотела, информация за настанените гости – чужди граждани, а именно: имена, датата на раждане, гражданството, номера и серията на документа за самоличност.
   • На основание чл. 116 от Закона за туризма, при осъществяване на хотелиерската си дейност Дружеството предоставя данни за настанените туристи на Министерство на туризма и компетентната Община.
   • На основание Закона за автомобилните превози, Наредба № 11 от 31.10.2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари и други, Дружеството предоставя на Изпълнителната агенция 'Автомобилна администрация' и списъкът на предварително съставената група пътници при извършване на превоз в страната и чужбина.
   • На основание Закона за Министерството на вътрешните работи, при извършване на превоз на пътници в чужбина, информация се предоставя и на органите на Главна дирекция „Гранична полиция“ при Министерството на вътрешните работи.
   • За целите на изпълнението на сключен договор за предоставяне на туристическа и/или транспортна услуга, е възможно Дружеството да предостави минимално необходима информация на трети лица, а именно: други хотелиери и ресторантьори, лица предоставящи услуги в сертифицирани туристически обекти, туроператори или туристически агенти, лицензирани застрахователи, лицензирани превозвачи, екскурзоводи и други оператори на услуги, които изпълняват като част от туристически пакет или представляват отделна услуга за изпълнение, както и на обслужваща IT компания.

   ОБРАБОТВАНЕ НА ДАННИ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ ПЛАТФОРМИТЕ: http://www.perota.bg/ и http://seasons.tryavna.biz И/ИЛИ ПРИ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ НА ИМЕЙЛ АДРЕС.

   Молим преди да предприемете действия за контакт с нас в електронна среда, да се запознаете с настоящите Политики.

   „ПЕРОТА ХОЛДИНГ“ООД, гр. Варна събира информация от Вас, когато посетите нашите интернет платформи - http://www.perota.bg/ и http://seasons.tryavna.biz.
   При посещение на нашите интернет платформи, на лицензиран сървър се съхраняват данни за отворените от Вас, като посетител страници, оферти и ценови предложения, датата на посещение, IP-адрес, и други оперативни данни, с основна и единствена цел - сигурност и защита на софтуерната среда. Набраната информация е максимално анонимизирана и не би могла да доведе до индивидуализиране на физическо лице. Не се извършва профилиране.

   Моля да имате предвид, че посетител, се явява всяко лице заредило http://www.perota.bg/ и/или http://seasons.tryavna.biz в уеб браузъра си.

   Информираме Ви, че в случаите, когато посетите интернет платформите: http://www.perota.bg/ и/или http://seasons.tryavna.biz, и/или изпратите: имейл, запитване за транспорт, и/или направите резервация, Вие по собствена инициатива и желание, доброволно предоставяте на „ПЕРОТА ХОЛДИНГ“ООД, гр. Варна, отнасящата се до Вас информация, и се съгласявате информацията да бъде обработвана с цел - сигурност и защита на софтуерната среда и под разбиране за обратна връзка с Вас.


   КАТЕГОРИИ ЛИЧНИ ДАННИ СЪБИРАНИ ОТ „ПЕРОТА ХОЛДИНГ“ООД, гр. Варна ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ ПЛАТФОРМИТЕ - http://www.perota.bg/ и http://seasons.tryavna.biz, И/ИЛИ ПРИ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ НА ИМЕЙЛ АДРЕС.

   • Статистически: IP-адрес, посетени страници, разгледани обекти и оферти, идентификатори - съхранени в „бисквитки“ локално при потребителя, информация за браузъра /операционната система/.
   • Персонални: име и/или имейл адрес, телефон - данни събирани при резервация, запитване за транспорт и/или след предварително запознаване и приемане от Вас на настоящите Политики. Информацията се използва за осъществяване на обратна връзка с Вас, като потребител. Срокът на съхранение на информацията на нашия сървър е не повече от 5 години.

   Посредством http://www.perota.bg/ и http://seasons.tryavna.biz, Дружеството не разрешава и не предоставя на лица ненавършили 14 години, услугите по резервация на хотелиерска и/или транспортна услуга, както и тяхното онлайн заплащане, без съгласието на техния законен представител.

   ИЗПОЛЗВАНЕ НА БИСКВИТКИ

   • Информация относно бисквитките и тяхната функционалност можете да откриете на https://www.perota.bg/cookies.asp

   • „Лог“ файлове:
   Интернет платформите http://www.perota.bg/ и http://seasons.tryavna.biz, събират данни в „лог“ файлове. Тази информация съдържа: вашето IP, кой браузер ползвате, вида на операционната Ви система, данни кога сте посетили нашите интернет платформи, посетените страници. Посочената по – горе информация отнасяща се до Вас, се обработва на лицензиран сървър с контролиран режим на достъп.

   • Връзки към други интернет платформи и социални мрежи:
   Моля да имате предвид, че когато ползвате линк, който Ви препраща в друга интернет платформа или социална мрежа, те ползват собствени „бисквитки“ и политика за сигурност, над които „ПЕРОТА ХОЛДИНГ“ООД, няма контрол.
   Настоящите Политики за поверителност не покриват препратките в интернет платформите http://www.perota.bg/ и http://seasons.tryavna.biz към други уебсайтове. Препоръчваме Ви да прочетете декларациите за поверителност на другите уебсайтове, които посещавате.

   МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА НА ВАШИТЕ ДАННИ

   „ПЕРОТА ХОЛДИНГ“ООД, гр. Варна, като отчита естеството, обхвата, контекста и целите на обработването, както и рисковете с различна вероятност и тежест за Вашите права и свободи, е въвело подходящи технически и организационни мерки, които системно подобрява и актуализира, за да гарантира и да осигури максимална защита на обработваните лични данни.

   Използваните от „ПЕРОТА ХОЛДИНГ“ООД, гр. Варна програмни продукти са съобразени с актуалните нормативни изисквания за защита на личните данни и осигуряват ефективен контрол и защита от неправомерен достъп. Осъществява се системно сканиране за зловреден софтуер. Внедрена е система от организационни и административни мерки, за гарантиране на постоянна поверителност и устойчивост на услугите при обработване.
   Прилагат се съвременни методи и средства за защита при пренасяне на информацията, надеждна и защитена идентификация и автентификация на изпращача, и на получателя на информацията, и осигуряване на конфиденциалност, и интегритет на пренасяната информация.

   Цялата отнасящата се до Вас информация се намира зад защитени мрежи и е достъпна само за ограничен брой наши служители, които имат специални права за достъп. Служителите обработващи лични данни в „ПЕРОТА ХОЛДИНГ“ООД, гр. Варна са запознати с нормативната уредба в областта на защита на личните данни и правилата за неразгласяване на лични данни, и строго спазване на мерките за защита. Служителите обработващи лични данни поемат задължение за конфиденциалност и неразпространение на лични данни.

   ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ НА ТРЕТИ ЛИЦА:

   „ПЕРОТА ХОЛДИНГ“ООД, гр. Варна не предоставя данни на трети лица, с изключение на случаите, когато:
   • Вие лично сте предоставили изричното си съгласие за това;
   • Съществува изискване за предоставяне на информация от легитимни контролни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство, имат право да изискват и събират такава информация и ние сме задължение да я предоставим по силата на закона;

   ПОВЕРИТЕЛНОСТ И КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

   „ПЕРОТА ХОЛДИНГ“ООД, гр. Варна, ДЕКЛАРИРА, че гарантира на субектите на лични данни, спазване на политика на конфиденциалност и неразпространяване на лични данни. Обработваните лични данни няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън предвидените в закона и/или договора условия. При спазване на действащото законодателство „ПЕРОТА ХОЛДИНГ“ООД, гр. Варна използва личните данни на субектите единствено и само за целите, предвидени в договора и/или по начин съвместим с тях.

   ВАШИТЕ ПРАВА ПО ОТНОШЕНИЕ НА ОБРАБОТВАНИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

   В качеството Ви на субекти на лични данни, имате право по всяко време на обработването да поискате от „ПЕРОТА ХОЛДИНГ“ ООД, гр. Варна, информация и достъп до обработваната по отношение на Вас информация.
   Имате право по всяко време на обработването да поискате коригиране, изтриване, ограничаване или изтриване на обработваните ваши данни.

   Можете да упражните правата си, като подадете писмено заявление до „ПЕРОТА ХОЛДИНГ“ ООД, гр. Варна на адрес: гр. Варна, район Приморски, м-ст „Траката“, ул. 5-та № 2А; имейл адрес: perota_varna@perota.bg; perotavarna@gmail.com; office@perota.bg телефон: 052/354 910; 052/356 900;

   Заявлението за достъп до лични данни следва да депозирате лично или, чрез изрично упълномощено от Вас лице с нотариално заверено пълномощно, освен ако специален закон не предвижда друго. Заявлението следва да съдържа: данни, които Ви идентифицират, като субект на данните /три имена, ЕГН, длъжност, качество и други/; описание на искането; предпочитана форма за предоставяне на достъпа до лични данни; подпис; дата и адрес за кореспонденция и връзка. Заявлението се завежда в регистър. Вашето заявление, ще бъде разгледано от оправомощен представител на Дружеството, който ще се произнесе в срок не по – късно от 30 /тридесет/ дни. Решението ще Ви бъде съобщено по подходящ начин, както и писмено.

   Имате право по всяко време на обработването да оттеглите предоставено от Вас съгласие за обработване на данни, при условие, че липсва друго основание за законосъобразно обработване. Необходимо е да ни информирате, за това на имейл адрес: perota_varna@perota.bg; perotavarna@gmail.com и/или на посочената по – горе информация за контакт.
   В случаите, когато лични данни са предоставени на Дружеството от субект, без основание и/или в противоречие с целите и принципите по обработване на данни, Дружеството ги връща незабавно или ги изтрива, или унищожава в срок до един месец от узнаването.

   В случаите, когато данните не са получени от субекта на лични данни, за който се отнасят, Дружеството информира субекта за: данните идентифициращи Дружеството и координати за връзка с него; целите, срока и правното основание на обработването; за категориите предоставени данни и техния източник; за получателите, на които ще бъдат предоставени; както и за правото на субекта на достъп, коригиране, ограничаване или изтриване на неговите лични данни.

   В качеството си на субекти на лични данни, имате право на възражения и жалби във връзка с обработването и съхраняването на отнасящата се до Вас информация, и пред Комисията за защита на личните данни, която е надзорен орган в Република България, както и пред компетентните съдебни органи.

   ЗА ВРЪЗКА С „ПЕРОТА ХОЛДИНГ“ ООД, гр. Варна:

   Ако имате въпроси относно настоящите Политики за поверителност и прозрачност, можете да се свържете с нас на адрес: „ПЕРОТА ХОЛДИНГ“ООД, гр. Варна, гр. Варна на адрес: гр. Варна, район Приморски, м-ст „Траката“, ул. 5-та № 2А гр. Варна, имейл адрес: perota_varna@perota.bg; perotavarna@gmail.com; office@perota.bg телефон: 052 / 354 910, 052/356 900.

   За контакт с Длъжностното лице по защита на личните данни:
   Диляна Димитрова, тел. 052/ 394949; имейл адрес: reglamentconsult@yahoo.com

   СЪГЛАСЯВАЙКИ СЕ С НАСТОЯЩИТЕ ПОЛИТИКИ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ПРОЗРАЧНОСТ ВИЕ ИЗРИЧНО ДАВАТЕ СЪГЛАСИЕТО СИ ДА ОБРАБОТВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ.

   Запазваме правото си да променяме настоящите Политики за поверителност и прозрачност.

   По смисъла на настоящите Политики:
   „Субект на лични данни“ е физическото лице – служител, работник, клиент, контрагент и/или физическо лице представляващо юридическо лице, за което се отнасят личните данни, и което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци
   'Администратор на лични данни“ е „ПЕРОТА ХОЛДИНГ“ООД, гр. Варна;
   „Лични данни“ са всяка информация, отнасяща се до физическо лице в качеството му на служител, работник, клиент, контрагент и/или физическо лице представляващо юридическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци;
   „Обработване на лични данни' е всяка операция или съвкупност от операции, които Дружеството извършвана по отношение на лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или неавтоматични средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, възстановяване, консултиране, употреба, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване, блокиране или унищожаване и др.;
   'Обработващ лични данни' е физическо лице служител на „ПЕРОТА ХОЛДИНГ“ООД, гр. Варна, което обработва лични данни от името и под ръководството на Дружеството в качеството на администратор на лични данни, или е налице сключен договор за услуги по обработване на лични данни;
   „Съгласие на физическо лице” е всяко свободно изразено, конкретно и информирано волеизявление, с което субекта на лични данни, за който се отнасят личните данни, недвусмислено се съгласява те да бъдат обработвани.

   Използвани абревиатури:
   СУМПС – Свидетелство за управление на моторно превозно средство;
   КТ – Кодекс на труда;
   ЗАП – Закон за автомобилните превози;
   ЗМВР – Закон за Министерството на вътрешните работи;
   ЗЧРБ – Закон за чужденците в Република България;
   ЗТ – Закон за туризма;
   КСО – кодекс за социално осигуряване;
   ДОПК – Данъчно – осигурителен процесуален кодекс;
   ТЗ – Търговски закон;
   ЗЗД – Закон за задълженията и договорите;
   Наредба № 3 от 25.01.2008 г. за УРОДСТМ – Наредба № 3 от 25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина.

   „ПЕРОТА ХОЛДИНГ“ООД, гр. Варна