• +359 52 356 900
  +359 888 722 407
 • Общи условия

  • ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УСЛУГИТЕ, ДОСТЪПНИ ПРЕЗ УЕБСАЙТА WWW.PEROTA.BG
   Общи положения:
   С настоящите Общи условия се уреждат взаимоотношенията между потребители и „Перота Холдинг“ ООД, собственик на уебсайта Perota.bg. С избирането на всеки един обект, линк или бутон, разположени на perota.bg, с изключение на линка с настоящите Общи условия, потребителят приема и се задължава да спазва тези Общи условия. Ако не сте съгласни с това, моля не използвайте сайта. Perota.bg е сайт за продажба на автобусни транспортни услуги, както и информационен сайт запознаващ потребителите с дейността на „Перота Холдинг“ ООД. Той се управлява от „Перота Холдинг“ ООД, дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България. Наричаме го за краткост Дружество.
   Под Потребител в тези Общи условия се има предвид всички посетители на интернет страницата perota.bg, независимо дали са юридически или физически лица.
   Под Клиент/Агент в тези Общи условия се визира всеки Потребител, физическо или юридическо лице, който е регистриран в perota.bg и има личен профил. Клиентски/Агентски профил е обособена част в perota.bg, съдържаща информация за Клиентa/Агента, предоставена от Клиента/Агента при регистрацията му и съхранявана от perota.bg, като достъпът до клиентския/агентския профил се осъществява чрез въвеждане на потребителско име и парола.
   Клиентският профил дава възможност на Клиента да разглежда и редактира данните, въведени при регистрацията, да има достъп до информация за всички свои заявки за закупуване на пътуване с автобус или Услуга от perota.bg, да променя паролата си за достъп, да се абонира, съответно да се откаже от абонамента за получаване на информационен бюлетин и др.
   Под Резервиране на пътуване с автобус в тези Общи условия се има предвид получаването на електронен файл, в който се съдържа Резервационен код, удостоверяващ характеристиките на пътуването – дестинация, дата, час и тн. Резервационен код е уникален номер, който удостоверява всички детайли по резервацията на клиента и направеното плащане. Без този резервационен код Клиентът не може да получи услугата. При загубен или забравен резервационен код не се възстановява направеното плащане.
   Предмет: bustickets.perota.bg е платформа за резервация и продажба на пътуване от/до Букурещ с туристически автобус през летния сезон включително и чрез партньори/агенти на „Перота Холдинг“ ООД. Perota.bg предоставя възможност на Потребителя да закупува предлаганите автобусни услуги онлайн или на място в офисите на дружеството и неговите партньори. Потребителят, при стриктно спазване на настоящите Общи условия, следва да изпрати заявка – резервация (и да заплати съответната продажна цена), което се счита за волеизявление за сключване на договор.
   Отговорности на Дружеството:
   1. Дружеството няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който потребителите използват предоставяните онлайн услуги.
   2. Дружеството има право, но не и задължение да запазва материали и информация, разположени на сървъра на perota.bg
   3. Дружеството има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя/Клиента, когато последният ползва онлайн услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на Дружеството, да прекрати, спре или промени предоставяните онлайн услуги във връзка с ползването на perota.bg. Дружеството не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на онлайн услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез perota.bg.
   4. Дружеството не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните онлайн услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на Дружеството във връзка с ползването на онлайн услугите от потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за Дружеството.

   5. Дружеството събира и използва информация, за да подобрява предлаганите услуги. Информацията може да бъде използвана от Дружеството, освен в случай на изрично несъгласие на Потребителя, изпратено на следния e-mail адрес office@perota.bg. Всички цели, за които Дружеството ще използва информацията, ще бъдат съобразени с действащото българско законодателство.

   7. Дружеството не носи отговорност за вреди, причинени при настъпване на обстоятелства, които Дружеството не е предвидило и не е било длъжно да предвиди – вкл. случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на Дружеството.

   Отговорности и права на Клиента:
   При използване на Perota.bg , Клиентът се задължава:
   1. Потребителят/клиентът носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата. Потребителят е длъжен незабавно да уведомява Perota.bg за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване. 2. Клиентът е длъжен да провери детайлите на резервацията, която прави през perota.bg.
   3. Потребителят е длъжен да заплати цената на поръчката си според обявения начин на Perota.bg.

   Клиентът има право:
   1. Да получи валиден Резервационен код, потвърждаващ плащане в случай на направено такова. 2. Да има достъп до Perota.bg
   Клиентът може по всяко време да поиска от Дружеството дезактивиране на клиентския си профил в Perota.bg. В този случай дезактивирането на клиентския профил се извършва незабавно след изпълнението на всички валидно подадени от Клиента заявки и съответно заплащане от страна на Клиента на дължимите суми. Освен в случаите предвидени в настоящите Общи условия, регистрацията в сайта се прекратява и при настъпване на някое от следните обстоятелства:
   • преустановяване на дейността на Дружеството;
   • прекратяване поддържането на платформата Perota.bg;
   • в други предвидени в закона случаи.

   Пътуване с автобус:
   Процедура за резервация и / или закупуване на пътуване с автобус в Perota.bg
   1. Заявка за закупуване на пътуване с туристически автобус може да бъде подадена 24 часа в денонощието, но не по-късно от 20часа преди избраната дата на отпътуване, както и освен в случаите на възникнали технически проблеми. Резервация, направена чрез платформата www.perota.bg и не заплатена в рамките на 30 минути, се анулира. Да се направи резервация зависи от свободните места. Ако за желаната дата и час на пътуване няма налични свободни места, Perota.bg ще откаже направената заявка.
   2. Дружеството си запазва правото да ограничава резервацията за пътуване с автобус в дни на натоварен трафик – по време на почивни и празнични дни, също и когато Дружеството сметне това за необходимо.
   3. За да изпрати валидна заявка за пътуване с автобус, Потребителят/Клиентът е необходимо да избере във формата за продажба на пътуване: дестинация, дата на пътуване, час на пътуване, вид на пътуването, след което да въведе своите име, фамилия, номер на паспорт, електронна поща и телефон за обратна връзка. Клиентът има възможност да направи преглед на заявката си, преди да премине към Системата за плащане.
   4. Правата, задълженията и отговорностите на пътниците и на превозвача при извършване на автобусен превоз се съдържат в условията за пътуване с автобус от/до Букурещ.
   5. След като е финализирал заявката си за закупуване на пътуване с туристически автобус, в следващата стъпка Системата за резервация препраща Клиентът към система за плащане на „ОББ“. След направено успешно плащане Клиентът получава на посочения от него имейл потвърждение за плащането и Резервационен код. За да бъде потвърдена резервацията и Клиентът да получи Резервационен код, плащането е необходимо да бъде направено в определеното време. Пътуващият следва да провери вписаните в резервацията за пътуване данни веднага след получаването й. Превозвачът не е задължен да коригира грешки в превозните документи, след като резервацията е потвърдена.

   6. При анулиране, презаверка на резервация за пътуване се следват правилата, посочени в условията за пътуване с автобус от/до Букурещ.

   Възстановяване на плащания: Превозвачът възстановява всички плащания, за които поради техническа грешка Клиентът не е получил валиден Резервационен код.

   Изменения: Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от Дружеството, което има право и да променя характеристиките на предоставяните услуги и настоящите Общи условия и на основание промени в законодателството. Дружеството се задължава да уведоми Потребителя за промените в Общите условия, като на видно място в Интернет страницата си публикува съобщение за измененията им и даде достатъчен срок да се запознае с тях. В случай че Потребителят заяви в дадения срок, че не е съгласен с промените, то Дружеството има право веднага да спре или прекрати предоставянето на онлайн услугите на Потребителя.

   Решаване на спорове: Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, включително спорове, породени или отнасящи се до тълкуването им, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в клаузите на настоящите общи условия или приспособяването им към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на Дружеството, съобразно българското законодателство.

   Авторски права: Всички текстове, изображения, снимки и статии, публикувани на Perota.bg, са със запазени авторски права и се намират под защитата на Закона за авторското право и сродните му права и с приложимото българско и чуждестранно законодателство. Използването им, без да е налице изричното съгласие на автора за това, е в разрез с българското законодателство.